PSI Audio AVAA C214 Black

# PSI 215520

Active Velocity Acoustic Absorber

€ 2.810,00 excl. BTW

Niet te koop via online shop.
Bel: 023 - 51 72 666

Actuele status

10 op voorraad

Productbeschrijving

PSI Audio introduceert de AVAA C214. De nieuwe actieve basstrap staat naast zijn wereldberoemde broer, de C20. De innovatieve AVAA actieve basstrap technologie elimineert kamermodi (staande golven) van 15 Hz tot 150 Hz zonder dat kalibratie of afstemming nodig is. Het resultaat is een veel schonere basweergave in veeleisende luisteromgevingen zoals professionele studio's of audiofiele luisterruimtes. Terwijl de C20 volledig analoge technologie gebruikt, maakt de C214 innovatief gebruik van digitale technologie en gebruikt hij kleinere membranen voor een nog compactere voetafdruk. Door de integratie van digitale technologie kan de AVAA C214 worden bestuurd via een app op een smartphone of tablet en voegt daarmee nog wat extra controle toe.

Het einde van de room modes: AVAA-technologie
Met AVAA ontwikkelde PSI Audio een slimme manier om de akoestische impedantie aan de voorzijde te manipuleren. Het resultaat is de eliminatie van resonantiefrequenties in de kamer - niet alleen voor de 'sweet spot', maar voor de hele kamer. AVAA dekt het hele spectrum van 15 Hz tot 150 Hz en vereist geen kalibratie of afstemming. Alle room modes (staande golven) in dit frequentiebereik worden geëlimineerd waardoor de luisterruimte wordt vrijgemaakt van onnodig gerommel in het spectrum dat zo moeilijk te behandelen is met passieve akoestiek. 45 keer zo efficiënt als klassieke absorbers van dezelfde grootte. AVAA bespaart ruimte en levert indrukwekkende resultaten op. Omdat het zich bezighoudt met room modes, verbetert het met name de reactie van de kamer in de loop van de tijd: een korte baspuls ijlt niet langer na maar stopt wanneer het zou moeten. Strakke bas in een krappe ruimte.

C214: de nieuwe generatie AVAA
De nieuwe AVAA C214 van PSI Audio benadert de AVAA-technologie en iets anders. Terwijl de originele C20 volledig analoog is (en beschikbaar zal blijven), maakt de C214 gebruik van digitale technologie. Hierdoor kan het nieuwe model flexibeler reageren op de ruimte en kan het worden bestuurd met een smartphone of tablet. De bijbehorende app is beschikbaar voor iOS en Android en maakt het mogelijk om de AVAA C214 individueel of in een groep op afstand te bedienen. Het kan een of meerdere apparaten in- of uitschakelen en maakt een bredere gevoeligheidsaanpassing mogelijk om de efficiëntie van het systeem aan te passen en optimale absorptie te bereiken. Een nieuw regelsysteem zorgt voor optimale prestaties, zelfs wanneer er plotselinge veranderingen in de impedantie van de ruimte optreden. De C214 vervangt het grote membraan in de C20 door twee kleinere, waardoor de voetafdruk wordt verkleind en een nog compacter en stijlvoller ontwerp mogelijk is dat op elke plek in de kamer kan worden geplaatst of worden gemonteerd: op de vloer, aan de muur, aan het plafond.?

Het mobiele gat in de muur
De AVAA-functionaliteit verandert niet met de nieuwe C214 - het nieuwe model elimineert room modes net zo efficiënt, zo niet zelfs meer, dan zijn volledig analoge voorganger. AVAA werkt als een gat in de muur, waardoor geluidsgolven "doorgaan" en de kamer verlaten. Met zijn compacte en strakke design en zijn extreem hoge efficiëntie is AVAA een bijzonder mobiele oplossing: als de luisteromgeving moet verhuizen, bewegen AVAA-apparaten gewoon mee en nemen ze hun functie weer op in de nieuwe ruimte. Hoewel AVAA een actieve basstrap is, gedraagt het zich nog steeds als een typische basstrap: er is geen anti-geluidsemissie of ruisonderdrukking, noch een "omgekeerde" subwoofer - alleen zeer efficiënte absorptie. AVAA is misschien wel de gemakkelijkste, meest elegante en meest flexibele akoestische oplossing tegen room modes die mogelijk is.

Afmetingen:
Lengte (hoogte): 63cm
Diameter: 22,5cm

Vraag: Verandert de AVAA het geluid van een luidsprekersysteem?
Antwoord: Nee.
De AVAA absorbeert alleen room modes (staande golven) in de ruimte en heeft geen invloed op het directe geluid van welke bron dan ook. De AVAA is een akoestische oplossing voor akoestische problemen in een ruimte en verandert niets aan de geluidsbron. Of het nu een luidspreker is of een vleugel (piano). Dit is een van de belangrijkste punten van de technologie.
Als je een minder dan perfecte geluidsbron hebt, zal dat uiteraard zo blijven.

Dit is een van de belangrijkste kenmerken van de AVAA. Namelijk dat de geluidsbron niet wordt gewijzigd om de respons van de kamer te corrigeren. Elke eenheid is onafhankelijk, er is geen kalibratie nodig en er is geen verbinding met de geluidsbron


---------------------------------

PSI Audio introduces the AVAA C214. The new active bass trap stands aside its world-famous sibling, the C20. The innovative AVAA active bass trap technology eliminates room modes from 15 Hz to 160 Hz without requiring calibration or tuning. The result is a much cleaner bass response in discerning listening environments like professional studios or audiophile setups. While the C20 employs all-analogue technology, the C214 makes innovative use of digital technology and uses smaller membranes for an even more compact footprint. Due to the integration of digital technology, the AVAA C214 can be controlled via an app on a smartphone or tablet, and adds some control to the established outstanding sonic performance.

PSI Audio revolutionised acoustics with the introduction of the Active Velocity Acoustic Absorber AVAA C20 in 2016. Now the Swiss manufacturer presents the next evolutionary step for the innovative technology: the AVAA C214.

The end of room modes: AVAA technology
With AVAA, PSI Audio developed a clever way to manipulate the acoustic impedance in front of the device. The result is the elimination of resonant frequencies from the room – not just for the sweet spot, but the entire room. AVAA covers the entire spectrum from 15 Hz to 160 Hz and does not require calibration or tuning. Any
room modes in this range will be eliminated, clearing the listening space from unnecessary rumble in the very spectrum that is so hard to treat with passive acoustics. 45 times as efficient as classic absorbers of the same size, AVAA saves space while yielding impressive results. Since it deals with room modes, it particularly improves the room’s response over time: a short bass pulse does not keep ringing, it stops when it is supposed to. Tight bass in a tight space.

C214: the new generation of AVAA
The new AVAA C214 by PSI Audio takes the AVAA technology and approaches it slightly differently. While the original C20 is completely analogue (and will remain available), the C214 employs digital technology. As a result, the new model can react more flexibly to the room, and can be controlled with a smartphone or tablet. A wider
sensitivity adjustment allows for tweaking the system’s efficiency. A new control system ensures optimal performance even when sudden changes in the room’s impedance occur. It replaces the large membrane in the C20 with two smaller ones, hence reducing its footprint and allowing for an even more compact and stylish design
that can be mounted to any place in the room: on the floor, on the wall, on the ceiling.

The mobile hole in the wall
The AVAA functionality does not change with the new C214 – the new model eliminates room modes just as efficiently, if not even more so, than its all-analogue predecessor. AVAA acts like a hole in the wall, letting sound waves “pass through” and leave the room. With its compact and neat design and its extremely high efficiency, AVAA is a particularly mobile solution: if the listening environment needs to move, AVAA devices will just move with it and take up their function again in the new space. Though AVAA is an active bass trap it still behaves like a typical bass trap: There is neither anti-sound emission nor noise cancelling nor a “reversed” subwoofer – just highly efficient absorption. AVAA is arguably the easiest, most elegant and most flexible acoustics solution for room modes possible.

Dimentions:
Length (height): 75cm
Diameter: 21cm

Question: Does the AVAA affect the sound of a loudspeaker system?
Answer: No.
The AVAA only absorbs room modes (standing waves) in the room and has no influence on the direct sound from any source. The AVAA is an acoustic solution for acoustic problems in a room and does not change the sound source. Whether it is a speaker or a grand piano. This is one of the most important points of the technology. If you have a less than perfect sound source, it will obviously remain that way. This is one of the most important features of the AVAA. Namely that the sound source is not altered to correct the response of the room. Each AVAA unit is independent, requiring no calibration and no connection to the sound source.