banners
 

Metric Halo 3D nieuws

Donderdag 21 juni 2018, 14:41 • 309 keer gelezen

Naar verwachting komt eind dit jaar de officiële 3D upgrade van Metric Halo (MH) uit.

Wat is 3D?
Metric Halo heeft 3 type interfaces in haar programma:
-       MIO ULN2
-       MIO 2882
-       MIO ULN8/LIO8

Metric Halo 3D nieuws
Deze interfaces maken gebruik van een DSP die naast routing functies ook real-time plug-ins kan laten draaien. Op het board (printplaat) waarop de DSP zit bevindt zich ook nog het clock circuit en de digitale I/O's (Firewire, SP/dif en/of AES/EBU).

Dit 2d board kan nu worden vervangen door een 3d board waardoor de interface qua functionaliteit een flinke stap vooruit maakt. We willen hier niet te diep op ingaan maar de belangrijkste functies zijn:

- FW wordt USB-C
- Twee 1Gbit netwerkpoorten maken diverse netwerk configuraties mogelijk (waaronder Halo Link).
- Een veel krachtiger DSP waardoor meer real-time plug-ins kunnen worden gebruikt.
- Een vernieuwde word clock generator zorgt voor een lagere jitter wat resulteert in een klank verbetering van de converters)

Ook de bijbehorende software is vanaf de grond af aan opnieuw geschreven. Volgend jaar zullen MH interfaces Windows compatible worden.

Deze 3d upgrade komt beschikbaar voor alle 3 de modellen.

Wanneer?
Op zich is dit alles natuurlijk geweldig nieuws. Maar enige terughoudendheid is geboden. Omdat deze upgrade erg lang op zich heeft laten wachten brengt MH eind juni eerst Public Beta Software uit. Beta wil zoveel zeggen als: "Bijna af". Er zijn daarom een aantal zaken om rekening mee te houden:

- Early Access betekent dat je hardware koopt die af is en software die nog in ontwikkeling is. Je kunt dus bugs verwachten.
- Functies die nog niet, of niet goed werken. Het kan nog maanden duren tot de officiële release.
- Early Access MH Console software werkt alleen op MacOS vanaf OSX 10.8.5.
Gedurende de Public Beta periode ben je dus proefkonijn. In ruil daarvoor krijg je 20% korting op de aankoop van de hardware upgrade. De vraag is dus of je nu al moet instappen of dat het beter is om nog even te wachten.

Ons advies
Wij hebben het standpunt ingenomen dat we deze Public Beta software eerst willen testen op onze MH 3d interfaces zodat we kunnen bepalen in hoeverre deze bruikbaar en stabiel genoeg is. We brengen daarbij precies in kaart wat werkt en wat nog niet. Het resultaat van deze test zullen via onze website communiceren.
Tot aan het moment dat wij de software stabiel genoeg vinden zullen we de 3d hardware niet aanbieden.

Aangezien de Public Beta software is aangekondigd voor 29 juni a.s., verwachten we de 2e week juli een duidelijk(er) beeld te hebben.

En ook wanneer we de 3d hardware aanbieden, is het van belang jezelf de vraag te stellen: kan ik mijn werk doen met software met (tijdelijk) beperkte functionaliteit. Als dat niet het geval is, kun je beter wachten.

Je kunt natuurlijk besluiten wel te kopen omdat je dan 20% goedkoper uit bent om de hardware vervolgens zo lang in de la te leggen. Maar dat scheelt je uiteindelijk slechts ± Euro 100,-.

Introductieprijs
Metric Halo hanteert een zeer speciale prijs van USD 99,- voor gebruikers die hun interface hebben gekocht na januari 2015*.  Voor wie zijn interface voor die tijd heeft gekocht geldt een tijdelijk korting van 20% op de normale upgrade prijs. De standaard upgrade prijs is, afhankelijk van het model waarvoor deze is bedoeld USD 548,- of USD 605,- excl. BTW

Metric Halo heeft nog niet duidelijk aangegeven wanneer zij de introductieprijs laten vervallen. De verwachting is dat dit samenvalt met het uitbrengen van de final release software, eind dit jaar..

Waar kopen?
Metric Halo biedt de van USD 99,-* 3d upgrade direct aan de eindgebruiker aan. Je kunt er dus voor kiezen direct bij de fabrikant te bestellen. Echter, gebleken is dat MH een flink bedrag in rekening brengt voor verzendkosten en handling (± USD 100,-).

Je kunt er ook voor kiezen de 3d upgrade via ons te kopen. Wij betalen ook USD 99,- maar kopen per 10 stuks of meer in waardoor de transportkosten lager uitvallen. We verrekenen invoerrechten ( die je sowieso moet betalen) en rekenen administratiekosten en handling.

Totaal komt deze upgrade dan op USD 165,- excl. BTW. We geven hier een US Dollarprijs weer omdat de wisselkoers over tijd kan variëren. Wanneer je er de voorkeur aan geeft de 3d upgrade via ons te kopen, dan horen we het graag.

Ombouwen
We waarschuwen maar vast: een interface ombouwen naar 3d is niet eenvoudig. Wanneer je vertrouwd bent met elektronica, het wisselen van PCB's en bandkabels, met mechanica (achterzijde vervangen) en het uitvoeren van een firmware update, dan kom je er vast wel uit. Maar wanneer dat niet zo is, raden we je aan de ombouw door ons te laten uitvoeren. Wij rekenen hiervoor Euro 125,- excl. BTW (MH rekent USD 179,-).

* We zijn er nog niet zeker van of dit de exacte datum is die Metric Halo deze sterk gereduceerde prijs hanteert.

Meer informatie:
https://mhsecure.com/3dEarlyAccess/


Metric Halo 3D news

The official 3D upgrade of Metric Halo (MH) is expected to be released by the end of this year.

What is 3D?
Metric Halo has 3 types of interfaces in its program:

- MIO ULN2
- MIO 2882
- MIO ULN8 / LIO8

These interfaces use a DSP that can run real-time plug-ins in addition to routing functions. The clock circuit and the digital I/O's (Firewire, SP / dif and / or AES / EBU) are also located on the same board (PCB) on which the DSP is located.

This 2d board can now be replaced by a 3d board, by which the interface makes a considerable step forward in terms of functionality. We do not want to go into this too deeply, but the most important functions differences are:

- FW becomes USB-C
- Two 1Gbit network ports enable various network configurations (including Halo Link).
- A much more powerful DSP allows more real-time plug-ins to be used.
- A improved word clock generator ensures lower jitter, resulting in a sound improvement of the converters.
The accompanying software has also been re-written from the ground up. MH interfaces will become Windows compatible next year.

This 3d upgrade will be available for all 3 models.

When?
In itself, this of course is all great news. But some restraint is required. Because this upgrade took a long time to come to market, MH first releases Public Beta Software by the end of June. Beta means as much as "Almost finished". There are therefore a number of things to take into account:
-       Early Access means you buy hardware that is finished and software that is still under development. So you can expect bugs.
-       Functions that are not ready yet, or do not work properly. It may take months to the official release.
-       Early Access MH Console software only works on MacOS from OSX 10.8.5.

So during the Public Beta period you are guinea pig. In return, you get a 20% discount on the purchase of the hardware upgrade. So the question is whether you should already board or whether it is better to wait.

Our advice
Our standpoint is that we want to test this Public Beta software first on our MH 3d interfaces in order to determine to what extent it is usable and whether it is stable enough. We map out exactly what works and what does not. We will communicate the results of this test via our website. Until we find the software stable enough we will not offer the 3d hardware.

Since the Public Beta software has been announced for June 29 a.s., we expect to have a clear(er) image by the 2nd week of July.

And even if we offer the 3d hardware, it is important to ask yourself the question: can I do my work with software that for the time being has limited functionality. If that is not the case, you better wait.

You can, of course, decide to buy anyway because of the 20% discount and put the hardware on the shelf until the final software release. But that saves you only ± Euro 100, -.

Introductory price
Metric Halo has a very special price of USD 99.00 for users who bought their interface after January 2015 *. For those who bought their interface before that date, a temporary discount of 20% applies to the normal upgrade price. The standard upgrade price depends on the model for which it is intended and vary between USD 548, - and USD 605, - excl. VAT

Metric Halo has not yet clearly indicated when they drop the introductory price. The expectation is that this will coincide with the release of the final release software at the end of this year.

Where to buy?
Metric Halo offers the $99,00 3d upgrade directly to the end user. You can therefore decide to order directly from the manufacturer. However, it appears that MH charges a quite an amount for shipping and handling (± USD 100, -).

You can also choose to purchase the 3d upgrade through us. We also pay USD 99, - but buy per 10 pieces or more, which reduces transport costs. We settle import duties (which you have to pay anyway) and charge administration costs and handling.

In total this upgrade comes down to USD 165, - excl. VAT. We are showing a US Dollar price here because the exchange rate may vary over time. If you prefer to purchase the 3d upgrade through us, please let us know.


Hardware exchange

A warning: converting a 2d interface into 3d is not a small task. If you are familiar with electronics, switching PCBs and flat cables, with mechanics (replacing rear) and performing a firmware update, then this is the job for you. But if that is not the case, we advise you to have the upgrade carried out by us. We charge Euro 125, - excl. VAT (MH charges USD 179, -).

* We are not sure yet if this is the exact date Metric Halo uses this greatly reduced price.

More information:
https://mhsecure.com/3dEarlyAccess/